Opłaty i informacja RODO

---

Z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dziecka, ubezpieczenie NNW oraz wykorzystywanych w ciągu roku materiałów do zajęć, pobierana jest opłata wpisowa wynosząca: 600 zł

---

Opłata za posiłki:

Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowujemy 3 posiłki. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. W przypadku alergii pokarmowych wraz z rodzicami układamy indywidualny jadłospis uwzględniając zalecenia lekarza. Woda do picia dla dzieci dostępna jest przez cały dzień.

Wyżywienie obejmuje 4 posiłki w ciągu dnia:

  • Śniadanie, godz.09:00
  • II Śniadanie, godz.11:00
  • Obiad pełny (dwa dania), godz.13:00
  • Podwieczorek, godz.15:00

Koszt 4 posiłków w ciągu dnia wynosi 16,00 zł.

---

Zajęcia dla chętnych, dodatkowe płatne:

  • Robotyka
  • Indywidualna terapia logopedyczna

---

Wycieczki edukacyjne są częściowo dodatkowo płatne

(rodzice pokrywają koszty biletów wstępu).

RODO – Klauzula informacyjna dla rodziców Szanowni Państwo! Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „MALOWNICZY OGRÓD” W OCHOJNIE Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Malowniczy Ogród”, ul. Podhalańska 16 informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Niepubliczne „Malowniczy Ogród”, ul.Podhalańska 16, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.malowniczyogrod.eu oraz na stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane. 6. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 7. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna). 8. Posiada Pani/Pan prawo do: •żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, •wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, •przenoszenia danych, •wniesienia skargi do organu nadzorczego, •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania. 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.